Regulamin-Płatności

                       

Regulamin sklepu 4Fun4You.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem serwerowni minecraft 4fun4you.pl w domenie 4fun4you.pl.
 2. Regulamin udostępniany w trybie ciągłym dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: 4fun4you.pl/servers.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu internetowego 4fun4you.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.
 6. Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogły wyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się złamania regulaminu gry dostępnego na naszej stronie.
 7. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

II. DEFINICJE

 1. USŁUGOBIORCA / klient / gracz – osoba fizyczna lub prawna, która użytkuje serwer gier lub zakupiła usługę na stronie 4fun4you.pl/servers.
 2. USŁUGODAWCA (OPERATOR, SPRZEDAWCA) – Prowadzona przez Oskara Stobińskiego działalność gospodarcza pod firmą 4Fun4You Oskar Stobiński, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5922289885, REGON 522556503.
 3. USŁUGA – udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub dostarczenie wirtualnych przedmiotów które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na naszym serwerze dostępnym w grze: „minecraft” pod adresem 4fun4you.pl.
 4. SERWIS – Strona internetowa sklep.4fun4you.pl dostępna pod adresem 4fun4you.pl/servers
 5. MINECRAFT – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.
 7. REKLAMACJA – żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. W celu korzystania ze strony sklep.4fun4you.pl użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę internetową Firefox, Chrome, Safari, Brave bądź Opera oraz system operacyjnym: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.
 2. W celu dostępu do serwera 4fun4you.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.
 3. Kontakt do właściciela serwisu, którym jest Oskar Stobiński możliwy jest poprzez: adres e-mail: [email protected]

IV. PŁATNOŚCI

 1. Operatorem płatności PaySafeCard i przelew obsługiwanych w ramach serwisu jest Robert Paszkowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Systemy Płatnicze, ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 1182105129, REGON: 360726494 Wpisany do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzony przez Komisję Naadzoru Finansowego pod numerem podmiot MIP31/2019.
 2. Reklamacje dotyczące płatności należy składać do sprzedawcy czyt: sklep.4fun4you.pl pod adresem email: [email protected].
 3. Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży.
 4. Serwis oferuje również płatności paypal obsługiwane przez firmę: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 5. W przypadku Nieudanej płatności w systemie paypal skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [email protected]
 6. Jeśli administrator serwisu 4fun4you.pl stwierdzi że nieudana płatność w systemie paypal wynika z winy samego operatora płatności paypal czyli: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, należy złożyć formalną reklamacje:
  Aby złożyć reklamację:
  • Przejdź do strony https://www.paypal.com/pl/smarthelp/contact-us
  • Kliknij Napisz do nas
  • W menu rozwijanym Wybierz temat wybierz Zgłoszenie reklamacji.
  • W menu rozwijanym Wybierz temat podrzędny wybierz Składanie formalnej reklamacji w systemie PayPal.
  • W menu rozwijanym wybierz powód, który najlepiej opisuje Twoją reklamację.
  • W formularzu podaj swoje dane i kliknij Wyślij e-mail.

V. RODZAJE SPRZEDAWANYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ USŁUG

 1. Należy pamiętać że wszelkie sprzedawane dobra niematerialne w naszym sklepie są tylko i wyłącznie przeznaczone do użytku na naszym serwerze. Nie ma możliwości używania ich poza serwerem 4fun4you.pl

VI. ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Użytkownik posiadając konto na serwerze 4fun4you.pl akceptuje regulamin serwera znajdujący się pod adresem 4fun4you.pl/regulamin oraz na serwerze.
 2. W sytuacjach nadzwyczajnych Administracja serwera 4fun4you.pl zastrzega sobie prawo do zbanowania użytkownika lub zablokowania mu korzystania z usług serwisu lub serwera do wyjaśnienia sprawy.
 3. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 7. W celu chęci odstąpienia od umowy usługobiorca powinien wysłać oświadczenie elektroniczne przed upływem terminu odstąpienia od umowy na adres email: [email protected]

Przykładowy Wzór odstąpienia od umowy:

 • Data odstąpienia od umowy. Imię Nazwisko
 • Adres usługobiorcy Adres email Nickname w serwisie
 • Usługa jakiej dotyczy odstąpienie Podpis usługobiorcy
 • Odstąpienie od umowy

VII. Polityka Prywatności/RODO

 1. Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 2. Administrator Danych Osobowych:
  -Administratorem danych osobowych jest usługodawca. Cel zbierania danych osobowych:
  -Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie.
  -Czas przetwarzania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności konta w serwisie.

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. w postaci wysłania maila na [email protected]